Hållbarhet

På ARR är hållbarhet en stor och viktig fråga i vårt dagliga arbete.

Vi integrerar hållbarhet i förvaltningsfilosofin och analyserar

investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv (Enviromental Social Governance).

Det är i vårt intresse att agera ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Vi har därmed ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och strävar alltid efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker. Av den anledningen har ARR upprättat en särskild policy för integrering av hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhet inkluderas sedan i dialogen med kund för öka medvetenheten och påverka investeringar i en mer hållbar riktning.

Vår ambition på ARR är att ta vårt samhällsansvar och påverkar samhället för en kommande generation. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som arbetar med de internationella överenskommelserna som har tagits. Hållbarhetsriskerna finns även inkluderade i vår ersättningspolicy i enighet med artikel 5 i EU förordningen 2019/2088 för att minska internt risktagande av hållbarhetsrelaterade risker.

 

Vi eftersträvar att uppfylla FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments) genom att aktivt uppmärksamma, beakta och förbättra integration av hållbarhetsrisker. ARR är även anslutna till SWESIF (Sverige Forum för hållbara investeringar).

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Vi arbetar med hållbarhet på fyra sätt:

Integration

Vi väljer bort

Vi väljer in

Vi rapporterar

Vår analys av hållbarhetsrisker grundas i ESG-score mätt efter MSCI ESG-Index som ger en indikation på hållbarhetsrisker utifrån en sjugradig skala

från AAA till CCC. MSCI är världens största leverantör av djupgående forskning, betyg och analyser av miljömässiga, sociala och styrelser relaterade affärsmetoder för tusentals företag världen över.


Vi mäter och rapporterar även koldioxidavtryck i våra fonder. Mätningen är ett led i vårt hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa i investerarna i vilket koldioxidavtryck kapitalet ger upphov till.

Läs mer om vårt sätt att arbeta med hållbara investeringar i Hållbarhetspolicyn.

MÅL

ARR arbetar med en målsättning att:


Inte ta in obligationer som har ett lägre ESG-score än BB

2030 ha ett genomsnitt på minst ett ESG -score A i alla våra räntefonder


Copyright © ARR i Sverige AB 2024

Utvecklad av Profit Media AB

Rulla till toppen