Varför erbjuder vi AIF-räntefonder istället för traditionella UCITS-räntefonder?

8 jan, 2021

Vårt fokus är att erbjuda ränteplaceringar där våra kunder får löpande ränta från underliggande företagsobligationer. Med vår långa erfarenhet av den globala- och nordiska räntemarknaden erbjuder vi fondlösningar som är anpassade efter professionella investerares behov. Vi har valt att erbjuda alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider och en förutbestämd kupongränta. De olika räntefonderna skiljer sig åt till exempel vad gäller löptid, riskprofil, ESG och ränta.

För professionella kunder finns flera fördelar med alternativa investeringsfonder (AIF), och de kan ofta vara bättre alternativ än traditionella värdepappersfonder, förvaltade enligt UCITS-direktiven, och detta berättar vi mer om i texten nedan.

Vad är skillnaden mellan AIF vs UCITS?

Men vad menas egentligen med alternativa investeringsfonder (AIF), och hur skiljer de sig från traditionella värdepappersfonder (UCITS)? Definitionen för alternativa investeringsfonder är bred och omfattar egentligen alla fonder som inte kräver tillstånd enligt reglerna för det så kallade UCITS-direktivet.

En viktig skillnad är att värdepappersfonder enligt UCITS-direktivet måste vara öppna för insättningar och uttag. Fondandelar ska återköpas på andelsägarens begäran. Det anses vara till fördel för konsumenter och småsparare, men behöver inte vara optimalt för professionella investerare.

För att en värdepappersfonds andelsägare snabbt ska kunna lösa in sina andelar i måste innehaven i fonden vara likvida och lätt kunna omsättas. Värdepappersfonder måste därför huvudsakligen placera i värdepapper som är utgivna för ”allmän omsättning”. Men många marknader där värdepapper handlas för ”allmän omsättning” är i realiteten inte tillräckligt likvida för att fonder alltid snabbt ska kunna lösa in kundernas andelar.

Den begränsade likviditetens betydelse

En marknad med begränsad likviditet är den nordiska marknaden för företagsobligationer. Under de senaste åren har företagsobligationsmarknaden vuxit kraftigt. Intresset för att placera i företagsobligationer, inte minst genom värdepappersfonder, har ökat bland svenska placerare. När coronapandemin bröt ut under våren 2020 drabbades marknaden av stora störningar. Likviditeten på den nordiska företagsobligationsmarknaden visade sig vara sämre, och riskerna högre, än vad de flesta aktörer räknat med. Handeln med företagsobligationer mer eller mindre upphörde. Säljare hade svårt att hitta köpare, och avslut gjordes till fallande priser. Det visade samtidigt på svagheten med värdepappersfonder. När sparare ville ta ut pengar ur företagsobligationsfonder var många stängda för uttag.

Fördelen med traditionella värdepappersfonder fonder ska vara att en investerare när som helst ska kunna lösa in sina andelar. Men om det inte fungerar i stressade situationer är värdet av den möjligheten är begränsat.

För att undvika att ännu en gång behöva stänga fonder för uttag så kommer traditionella värdepappersfonder att behöva stora andelar likvida värdepapper. Men högre likviditet har en kostnad i form av lägre förväntad avkastning. Allt annat lika kommer det därmed att leda till lägre förväntad avkastning.

Fördelar med AIF-strukturen för den långsiktige

För den placerare som vill investera i företagsobligationer och inte är beroende av att snabbt kunna lösa in sina andelar kan alternativa investeringsfonder därför vara ett bättre alternativ. I en alternativ investeringsfond behöver avkastningen inte späs ut med stora innehav i likvida värdepapper med låg förväntad avkastning. Samtidigt minskar risken att fondförvaltaren, för att möta utflöden, tvingas sälja i grunden sunda innehav till alltför låga priser.

ARR:s Räntehus är som sagt alternativa investeringsfonder (AIF) som placerar i företagsobligationer. Räntehusen kan även skräddarsys efter kundens önskemål, till exempel vad gäller löptid, riskprofil, ESG och ränteutbetalning. Exempelvis så kanske man som stiftelse är i behov av högre ränteavkastning från ett år till annat, detta är då möjligt att justera i AIF-strukturen.

| Artikeln är skriven av Peter Gummesson | Portfolio Manager | 072 521 22 02  | peter@aktivranteradgivning.se |

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i obligationer kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i obligationsinformationen som lämnas på denna sida.


Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys