Fördelarna med den globala räntemarknaden

3 dec, 2020

Globala räntemarknaden – Vill du ha högre ränta till en lägre risk? Visst låter det lite för bra för att vara sant, men genom att titta på den betydligt mer utvecklade globala- och främst den amerikanska obligationsmarknaden så går det.

Del 3 – AVKASTNING

I denna del går vi igenom avkastning och hur den skiljer sig åt i Sverige kontra Globalt. Efter att vi analyserat otaliga ränteportföljer för att tydliggöra för kunderna saker som: Risknivå, Likviditetsrisk, Diversifiering och förväntad ränta kan vi dra en slutsats, de allra flesta kunder har svenska- eller nordiska obligationer, oftast via räntefonder. Resultatet blir att den förväntade avkastningen oftast inte uppnår den målavkastning som önskas. Därför blir månadens tema, AVKASTNING och dess betydelse för en bättre ränteinvestering.

Nobelpristagaren William Sharpe är personen bakom definitionen Sharpekvot som mäter förhållandet mellan avkastning och den risk man tar. Avkastning går hand i hand med risk. När obligationsmarknaden blev allt större och växte uppstod det ett behov av att värdera emittenternas kreditvärdighet. Idag finns det stora ratinginstitut (ex. Standard & Poor´s, Moody´s eller Fitch) som gör oberoende värderingar på kreditrisken. Företagsobligationer delas in i två grupper av kreditvärdighet; Investment grade (IG) och High Yield (HY) som är olika segment på en ratingskala. Oratade bolag är företagsobligationer som inte har någon officiell rating från ett ratinginstitut. Investment Grade är obligationer med ett gott kreditbetyg (AAA till BBB-), lägre risk och lägre ränta. Bolagen inom denna kategori kännetecknas med låg default risk, marknadsledande inom sin sektor och en moderat skuldsättningsgrad och skall klara konjunktursvägningar utan större problem. Kreditbetyg efter BBB- är vad som benämns som High Yield, dessa obligationer har lägre kreditbetyg, högre risk och högre ränta, vilket innebär att det är bolag som anses ha en högre defaultrisk.

En viktig aspekt för att förstå obligationsmarkandsrisken är att förstå att det finns ett samband mellan risk och avkastning. Avkastningen har historiskt varit högre i förhållande till risk globalt än i Sverige på obligationsmarknaden.

Ett exempel på 10 MSEK:

En global diversifierad fond på 4 års löptid där samtliga innehav har en investment grade rating ger idag en förväntad avkastning på minst 2,50 %. Däremot en placering på i Sverige med samma förutsättningar endast ger cirka 0,50 % ränta per år, detta medför en skillnad globalt vs Sverige på hela 2 %.

                        Globalt             Sverige             Skillnad
Ränta                   2,50 %             0,50 %              2,00 %
Årligen                 250.000            50.000             200.000
Efter 4 år              1.000.000           200.000            800.000

Den stora skillnaden i avkastning beror främst på att i Sverige består marknaden mestadels av oratade bolag. Idag finns det enbart 20 emittenter som har en investment grade rating i Sverige. Och av dessa är cirka 60 % utgivna inom bank och fastighetsbranschen. Jämfört med den globala marknaden (USD/EUR) är utbudet bredare och det finns cirka 3 500 olika emittenter inom de flesta branscher.

| Artikeln är skriven av Maria Blidstedt |Business Manager på ARR| 073-712 04 02 | maria@aktivranteradgivning.se |

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i obligationer kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i obligationsinformationen som lämnas på denna sida.