Fördelarna med den globala räntemarknaden

3 nov, 2020

Globala räntemarknaden- Vill du ha högre ränta till en lägre risk? Visst låter det lite för bra för att vara sant, men genom att titta på den betydligt mer utvecklade globala- och främst den amerikanska obligationsmarknaden så går det.

Del 2 – DIVERSIFIERING

Vi inleder ofta våra samarbeten med att erbjuda ett förutsättningslöst DEMO där vi hjälper till att screena kundernas befintliga ränteportföljer för att visa: risknivå, förväntad ränta, likviditetsrisk och inte minst diversifiering. En gemensam nämnare är att de allra flesta kunder har mestadels svenska- eller nordiska obligationer,  antingen direktägda eller via räntefonder. Här blir det väldigt tydligt hur koncentrerade innehaven är till just fastighets- och finansbranschen d v s saknad av diversifiering, som är just månadens tema för bättre ränteinvesteringar.

År 1952 lanserade Nobelpristagaren Markowitz den moderna portföljteorin (MBA) och sedan dess har diversifiering blivit en av de viktigaste principerna för investerare inom alla branscher[1]. Diversifiering är en riskhanteringsstrategi som kortfattat innebär att man som investerare sprider risken genom olika geografiska områden, branscher, tillgångsslag och valutor. De flesta är överens om att det finns en strategi till ett långsiktigt och framgångsrikt sparande – nämligen diversifiering. En diversifierad portfölj innehåller en blandning av olika tillgångstyper för att begränsa exponeringen för en enskild tillgång eller risk för att exponera sig åt så många håll som möjligt och på så sätt minska sin totala risk. Det handlar alltså om att ”inte lägga alla ägg i samma korg”.

Ett exempel kan vara om man som investerare har investerat större delen av sitt kapital i en bransch och i en valuta som får problem och där bolag till slut får svårt att betala räntan och i en förlängning går i konkurs som i sin tur leder till att du som investerare endast får tillbaka en mindre del av det investerade kapitalet. För att undvika detta scenario förespråkar Markowitz fördelen med att äga obligationer i flera branscher och länder med olika företag på så sätt sprider man sina risker.

Diversifiering – Riskhanteringsstrategi

När man diversifierar sin portfölj strävar man efter att jämna ut osystematiska riskhändelser. Vilket innebär att en positiv utveckling för en viss investering neutraliserar andra negativa resultat. Fördelarna med diversifiering erhålls när tillgångsslagen i portföljen inte är perfekt korrelerade med varandra – det vill säga att de agerar olika, ofta på motsatt håll, på marknadshändelser. Diversifiering sänker alltså risken i en portfölj samt påverkar även den förväntade kortsiktiga avkastningen negativ. Långsiktigt har man sett att diversifiering är en viktig komponent för att uppnå en bra riskjusterad avkastning. Det är en balansgång mellan riskspridning och att maximera avkastning.

En diversifierad portfölj är en grundförutsättning för att sprida risker. Att uppnå global diversifiering kräver oftast mer research eftersom det innebär fler potentiella investeringar att välja bland. Många investerare är tveksamma till att investera utanför sina hemländer, men detta kan leda till förlorade möjligheter på andra håll.

Globalt vs Sverige

Företagsobligationer gavs ut redan i början av 1860-talet i USA. Med den långa historiken lånar idag amerikanska bolag upp cirka 80 % av sina lån via företagsobligationer och 20 % via traditionella banker. I Sverige har vi det motsatta förhållandet då vi inte har lika lång historik, utan det är först under senare tid som företag har börjat inse fördelen med att sprida sin upplåning och inte enbart använda banken.

Obligationsmarknaden i USA är dubbelt så stor som aktiemarknaden medan den i Sverige motsvarar knappt halva aktiemarknaden men växer kraftigt sedan 2008. Idag uppgår den globala obligationsmarknaden till cirka 93 triljoner USD jämfört med aktiemarknaden 54 triljoner USD[2]. Idag erbjuder den globala marknaden obligationer i nästintill samtliga branscher och med olika löptider medan i Sverige har vi inte kommit lika långt. Idag finns de flesta svenska obligationer inom endast finans- och fastighetsbranschen som utgör cirka 60 % av den totala marknaden. Den svenska marknaden för företagsobligationer är koncentrerad till ett fåtal större företag. I maj i år stod de tio största utgivarna för knappt 30 procent av den totala utestående volymen utgivna i svenska kronor, fördelat på drygt 260 obligationer[3]. Den svenska obligationsmarknaden växer och både den utestående volymen och antalet emittenter ökar och är på god väg men ligger fortfarande många år efter Euro- och den amerikanska marknaden, och är väldigt liten ur ett globalt perspektiv.

Så, för att minska den totala risken i en portfölj borde man överväga att investera i olika marknader, olika branschen och olika tillgångsslag. ”Diversifiering är det enda gratis i investeringar” är ett känt citat från Nobelprisvinnaren Harry Markowitz. Tanken bakom citatet är att man genom diversifiering får en fördel som investerare med minskad risk utan att gå miste om mindre avkastning.

| Artikeln är skriven av Maria Blidstedt |Business Manager på ARR| 073-712 04 02 | maria@aktivranteradgivning.se |

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i obligationer kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i obligationsinformationen som lämnas på denna sida.

[1] Journal of Financial Ecnomics, 2011
[2] se Bloomberg
[3] se Sveriges Riksbank och SCB

Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys