Fördelarna med den
globala räntemarknaden

5 okt, 2020

Globala räntemarknaden – Vill du ha högre ränta till en lägre risk? Visst låter det lite för bra för att vara sant, men genom att titta på den betydligt mer utvecklade globala- och främst den amerikanska obligationsmarknaden så går det.

Del 1 – LIKVIDITET

Idag uppgår den globala obligationsmarknaden till cirka 93 triljoner USD (aktiemarknaden till 54 triljoner USD), där USA står för ca 30 %. Och totalt står Euro och USD för 75 % av obligationsmarknaden. Varje dag ligger transaktionsvolymen på cirka 4 000 mdr USD, med andra ord är den globala obligationsmarknaden enorm jämfört med den lilla svenska marknaden. Globala marknaden växer, medan bankutlåningen till företag minskar.

Tittar man på den globala obligationsmarknaden finns det cirka 3 500 alternativ med investment grade rating (AAA till BBB-) jämfört med Sverige som erbjuder 19 alternativ inom investment grade, där 54 % av dessa är inom banksektorn. Den globala räntemarknaden – som består av obligationsmarknaden, penningmarknaden och räntederivat – är viktig för att staten, kommuner, banker och företag ska kunna finansiera sina verksamheter och hantera risker. Det är därför centralt att förstå hur dessa viktiga marknader fungerar och mer specifikt hur likvida de är.

Begreppet likviditet kan generellt användas för att beskriva hur lätt en tillgång kan omvandlas till likvida medel (Se Brunnermeier och Pedersen (2009)). Likviditeten är större i Euro och USD. De flesta emissioner i EURO och USD sker på en volym motsvarande mellan 3 – 10 mdr SEK jämfört med emissioner i SEK sker på volym om 500 milj SEK – 1 mdr SEK. Likviditet är bättre i andra valutor p g a. större volymer. Om det blir skakigt på marknaden är det enklare att omsätta dessa obligationer jämfört med de i SEK.

Bättre marknadslikviditet globalt

Den globala obligationsmarknaden är som vi tidigare nämnt gigantisk, vilket medför större konkurrens mellan olika handlare och i sin tur köpare och säljare. När konkurrensen är hög, blir det inte lika stor skillnad mellan köp- och säljkurs. Detta är en stor fördel globalt kontra Sverige och som bidrar till en bättre marknadslikviditet.

När marknadslikviditet är bättre som den är globalt bidrar det till lägre transaktionskostnader, och möjligheten att snabbt göra stora transaktioner med låg påverkan på priset. Det finns fem dimensioner av marknadslikviditet: täthet, omedelbarhet, djup, bredd och motståndskraft (se Sarr och Lybek, 2002).

Täthet avser de transaktionskostnader som vanligtvis mäts med skillnaden mellan köp- och säljkurs. Denna skillnad är betydligt lägre på den globala räntemarknaden vilket innebär lägre kostnader för att genomföra transaktioner och slutligen bättre likviditet.

Omedelbarhet handlar om tiden som behövs för att genomföra en transaktion, det vill säga hur lång tid det tar att köpa eller sälja en viss volym av ett värdepapper. Globalt sett är det betydligt kortare tid till avslut, oftast på direkten. Medan i Sverige kan det vara betydligt tunnare på köpsidan i en obligation. Ju kortare tid, desto bättre likviditet.

Djup hänvisar till olika priser, både över och under marknadspriset där köp- och säljordrar är tillgängliga. Den globala marknaden med kreditbetyg ner till BB anses vara djup där det finns en stor mängd köp- och säljordrar samt ett konstant intresse att handla då det finns utbud inom i princip alla branscher.

Bredd handlar om antal och storlek på de volymer som är tillgängliga i orderboken på en viss prisnivå, både på köp- och säljsidan. När det globalt finns flera order på marknaden kan en stor transaktion genomföras utan stora prisförändringar. Och då de flesta emissioner är betydligt större globalt bidrar det en bättre bredd. Begreppen bredd och djup är snarlika men de beskriver olika aspekter av likviditeten i orderboken. Djupet beskriver prisnivåer där det finns handelsintresse, medan bredden beskriver hur starkt intresset är.

Motståndskraft är marknadens förmåga att korrigera en obalans mellan utbud och efterfrågan, så att köp- och säljkurser snabbt återgår till sina tidigare nivåer. Detta såg vi klart ett exempel på nu inom Investment Grade segmentet i USA och vissa delar i Europa. I USA inom Investment Grade såg vi god motståndskraft där ny information reflekteras direkt i priserna utan stora störningar. Motståndskraften kan mätas genom att jämföra prisvariationer på kort och lång sikt. I en motståndskraftig marknad återhämtar sig priset snabbt efter stora transaktioner, vilket hände även under finanskrisen på den amerikanska marknaden. (IMF (2015), Finansinspektionen (2015b), samt Bonthron m.fl. (2016) för en fördjupning av de olika uttrycken).

| Artikeln är skriven av Jens Halvarsson |Partner på ARR| 0706-72 34 64 | jens@aktivranteradgivning.se |

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i obligationer kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i obligationsinformationen som lämnas på denna sida.


Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys